Ruka911 Kiinteistöpalvelut Oy

Ruka911_logo_valk

Tietosuojaseloste

Arvostamme asiakkaidemme yksityisyyttä ja kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen suojaukseen ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme tarjota kiinteistöhuollon monipuolisia palveluitamme. Tietosuojaselosteessa kerromme sinulle Ruka911 Kiinteistöpalvelut Oy:n keräämien henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä.

Tämä on Ruka911 Kiinteistöpalvelut Oy:n Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.6.2020, viimeisin muutos 31.1.2022.

1. Rekisterinpitäjä
Ruka911 Kiinteistöpalvelut Oy
Kelantie 2
93600 Kuusamo
info@ruka911.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Mikko Lämsä
mikko@ruka911.fi

3. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakas- tai yhteistyösopimukseen.
Henkilötietojen käyttötarkoitus on:
• Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen,
laskutus ja tilastointi
• Asiakasviestintä
• Liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen, kehittäminen ja markkinointi

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan ja yhteistyökumppanin sekä näiden edustajien perustiedot
• Etu- ja sukunimi
• Edustamasi yritys tai yhteisö, y-tunnus
• Yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
Muut esim. asiakkuuteen liittyvät tiedot
• Asiakashistoria
• Laskutus- ja maksutiedot sekä perintään liittyvät tiedot
• Yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. sähköiset asiointilomakkeet)

Rekisterin tiedot kerätään sinulta itseltäsi puhelimitse, verkossa sähköisten lomakkeiden kautta,
tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja koostuu myös tarjouksen ja/tai sopimuksen tekemisen
yhteydessä ja sopimussuhteen aikana saaduista tiedoista.

5. Mille tahoille siirrämme tai luovutamme tietoja? Siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?Voimme luovuttaa tietojasi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun
muassa liiketoimintakauppojen yhteydessä sekä valikoiduille yhteistyökumppaneille palvelun tuottamiseksi, ellet kiellä tietojesi luovuttamista.

Käytämme seuraavien palvelujen osalta henkilötietojen käsittelyyn palveluntarjoajia:
• asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen ylläpito seuraavissa järjestelmissä: Tarmo, Avux ja Fennoa
Kukin palvelutarjoaja käsittelee tietosuojasopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on
tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.
Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

6. Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla
teknisin keinoin suojattu. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista asiakas- tai yhteistyösuhteen perusteella, tai
kunnes rekisteröity pyytää tietojen poistoa. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin kyseisen henkilön lain
(kuten kirjanpitolainsäädäntö) tai sopimussuhteen edellyttämät tiedot sekä tietojen poistoa koskeva tieto.
Huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettemme säilytä rekisteröidyistä
rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä
henkilötietoja.

7. Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen
Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:
• Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa. Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.
• Oikeus peruuttaa suostumus. Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn
tietojenkäsittelyn laillisuuteen.
• Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.
• Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Sinulla on oikeus tehdä kantelu toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot ettei EU:n tietosuoja-asetusta ole noudatettu henkilötietojesi käsittelyssä.